Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Białymstoku (15-465) przy ul. Włókiennicza 4 reprezentowany przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Można napisać do wyznaczonego przez Administratora Inspektora danych osobowych: adres e-mail: iod@bosir.bialystok.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych BOSiR,
ul. Włókiennicza 4 a, 15-465 Białystok.

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej.
Przetwarzamy je również w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w naszej dyspozycji (monitoring wizyjny – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym).
Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy;
 • do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m. in. z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego;
 • dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą̨, w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektów, w szczególności, gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy,
 • w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również̇ ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od ich charakteru.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa (m.in. ustawy o sporcie), podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organom publicznym, kontrolnym)
 • podmiotom świadczącym na podstawie umów między innymi usługi takie jak: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.
W przypadku organizacji wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku z monitoringiem wizyjnym
Dane osobowe w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

 1. Administratorem jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku (15-465) mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4 (BOSiR), reprezentowany przez Dyrektora;
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo iod@bosir.bialystok.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie BOSiR oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów. Na terenie podlegającym Administratorowi funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Policja, prokuratura, sądy i inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 dni lub dłuższy, jeżeli toczone będzie postępowanie, na pisemny wniosek organu.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Klauzula informacyjna (umowy cywilno-prawne)

Dane osobowe w BOSiR są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych u Administratora jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku (15-465) mający swoją siedzibę przy ul. Włókiennicza 4, reprezentowany przez Dyrektora, („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pana skontaktować się listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo iod@bosir.bialystok.pl
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pana jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Powrót na początek strony