Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-10-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kopeć-Tyszkiewicz, adres poczty elektronicznej atyszkiewicz@bosir.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 652 69 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatleskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Adres organu odwoławczego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje ośmioma obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie Białegostoku. Są to: Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej 4, Pływalnia Kameralna przy ul. Mazowieckiej 39c, Pływalnia Rodzinna przy ul. Stromej 1a, Ośrodek Sportów Wodnych "Dojlidy” przy ul. Plażowej, Zespół Obiektów Sportowych "Zwierzyniec", w skład którego wchodzą cztery obiekty: Hotel BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5, Stadion Lekkoatletyczny i Lodowisko przy ul. 11 Listopada 28 oraz Tor Białystok przy ul. Ciołkowskiego.

Pływalnia Rodzinna przy ul. Stromej 1a jest najpełniej przystosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Do głównego wejścia budynku prowadzi pochylnia. W holu głównym są toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma tu barier architektonicznych takich jak progi czy przeszkody pionowe. Ciąg komunikacyjny od wejścia głównego do szatni i przebieralni jest na jednym poziomie. W szatni rodzinnej zamontowano przewijak dla dzieci. Szatnie wyposażono w szafki o wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach. Są też prysznice i toalety wyposażone w niezbędne urządzenia i armaturę. Na wyposażeniu pływalni jest wózek dla osób niepełnosprawnych. W toaletach działa system przywoławczy. W hali basenowej znajduje się podnośnik basenowy służący do umieszczenia osoby niepełnosprawnej w niecce basenu. Możliwe jest też skorzystanie z windy pomiędzy poziomem parteru i kondygnacji przyziemia. Na parkingu wyznaczone są miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Wejście do Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej 39c znajduje się na poziomie chodnika. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, nie ma tu różnic wysokościowych. Korytarze i drzwi wewnętrzne umożliwiają swobodny dostęp do pomieszczeń i niecki basenu. Do głównego wejścia prowadzi pochylnia, która ułatwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Na wyposażeniu pływalni jest wózek, który osobom o ograniczonej sprawności ruchowej umożliwia dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Toaleta jest przystosowana do osób o szczególnych potrzebach.

Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej 4 została wybudowana w latach 1967-1973. Obiekt działa prawie od 50 lat, nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego do budynku przy ul. Włókienniczej 4 prowadzi pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Toalety w Strefie Relaksu dostosowane są do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Barierą uniemożliwiającą korzystanie z obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami mogą być schody wewnątrz budynku prowadzące do przebieralni damskiej i męskiej, schody prowadzące do Strefy Relaksu oraz na brodzik szkoleniowy. Są zbyt wąskie, by zamontować przy nich urządzenia ułatwiające pokonanie tych przeszkód. Mimo ograniczeń w dostępności obiektu, z pływalni z powodzeniem korzystały osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby dysfunkcjami wzroku – niewidomi i słabowidzący z przewodnikami.

Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” przy ul. Plażowej jest obiektem o charakterze plenerowym. Na tym terenie nie ma barier poziomych i pionowych. Ośrodek dysponuje miejscami parkingowymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Chodniki są obniżone, co ułatwia poruszanie się osobom z ograniczeniami ruchowymi i wzrokowymi. Przy bramie głównej oraz przy budynku administracyjno-gastronomicznym znajdują się wypukłe plany sytuacyjne tyflograficzne, które informują o topografii ośrodka. Najważniejsze miejsca, budynki, pomieszczenia oznaczone są tabliczkami informacyjnymi w alfabecie brajla oraz tabliczki w czarnodruku powiększonym. Toalety ogólnodostępne na plaży oraz w budynkach są przystosowane do osób o szczególnych potrzebach. Przebieralnie oraz podjazdy do lokali gastronomicznych są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Hotel BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 częściowo odpowiada potrzebom osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Recepcja znajduje się na parterze i jest wyposażona w obniżoną ladę recepcyjną. Na parterze jest łazienka z dostosowaną toaletą, obniżonym zlewem oraz podporami i odpowiednio zamontowanymi włącznikami światła. Sale konferencyjne w tym obiekcie posiadają oddzielne łazienki przystosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku znajduje się odpowiednio przystosowana winda obsługująca wszystkie kondygnacje: przyciski znajdują się na odpowiedniej wysokości, opisane są w sposób czytelny także dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz posiadają system dźwiękowy. Na wyposażeniu Hotelu jest winda krzesełkowa (schodołaz) i podest dla wózków inwalidzkich.

Lodowisko przy ul. 11 Listopada 28 dysponuje ogólnodostępnymi toaletami przystosowanymi do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku jest alternatywne wejście od strony parkingu. Do sali rozgrzewkowej prowadzi podjazd od strony ul. Wołodyjowskiego.

Stadion Lekkoatletyczny przy ul. 11 Listopada 28 osobom o ograniczonej mobilności umożliwia dostęp do ogólnodostępnego sanitariatu w podtrybuniu oraz do szatni zawodników z sanitariatem. Do podtrybunia prowadzi zjazd. Na trybuny osoby ze szczególnymi potrzebami mogą dotrzeć przez pomieszczenia w Hotelu BOSiR.

Tor Białystok przy ul. Ciołowskiego umożliwia poruszanie się po całym obiekcie, ponieważ w całości ma utwardzone podłoże. Nie ma tu barier poziomych. Obiekt nie dysponuje wydzielonymi miejscami postojowymi na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynatorzy dostępności

Anna Kopeć-Tyszkiewicz
atyszkiewicz@bosir.bialystok.pl
tel. 85 652 69 86
Powrót na początek strony